Informace subjektům osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich klientů a dalších osob je pro nás prioritou. Můžete si být proto naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Při jejich zpracovaní vždy respektujeme nejvyšší standardy. Tyto Informace subjektům údajů by Vám měly tak poskytnout informace o tom, jakým způsobem a proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a rovněž o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména Vás, našich dalších klientů, smluvních partnerů a případně dalších osob.

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme zejména na základě našich zákonných povinností a v rozsahu, způsobem a po dobu stanovenými právními předpisy. Nad rámec těchto agend zpracováváme osobní údaje v některých případech také pro ochranu našeho majetku, pro plnění smluv s našimi dodavateli apod.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejjasnější a nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám jakoukoli část vysvětlíme.

Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, Vám poskytují přehled o zpracování osobních údajů naší společností KPS Advisory, s.r.o., se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 05330998, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262041 (dále jen „Správce“).

Tímto Vám oznamujeme, že Správce bude zpracovávat údaje o Vaší osobě (dále také jen „Subjekt údajů“), a to zejména v následujícím rozsahu:

 • Jméno a příjmení;
 • Telefonní číslo;
 • E-mailová adresa;
 • Rodné číslo;
 • Trvalá adresa;
 • Korespondenční adresa;
 • Identifikační číslo;
 • Číslo identifikačního průkazu;
 • Číslo účtu;
 • Adresa odběrného místa;
 • Další informace obsažené ve smlouvě se společností ze skupiny Bohemia Energy o odběru elektřiny a/nebo plynu;
 • Další informace obsažené ve smlouvě s tzv. dodavatelem poslední instance;
 • Další informace obsažené s novým dodavatelem elektřiny a/nebo plynu;
 • Údaje a kopie naší vzájemné komunikace a interakce.

Totožnost Správce: KPS Advisory, s.r.o., se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05330998, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 262041. 

Účel zpracování osobních údajů: nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, tj. zejména pro určení nároku Subjektu údajů, identifikace údajů Subjektu údajů, zpracování žádosti o odškodnění u Správce, ověření údajů o Subjektu údajů, ke splnění povinností Správce v souladu s platnými právními předpisy a k případnému vymáhání plnění smlouvy, pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

Právní základ zpracování:

 • Zpracování je nezbytné pro posouzení žádosti Subjektu údajů o odškodnění a k uzavření a plnění smlouvy uzavírané se Subjektem údajů.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce.

Předání osobních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracovaní je nezbytné pro splnění případné smlouvy, posouzení Vaší žádosti, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme Vaši žádost vyhodnotit a pomoci Vám dosáhnout Vašeho práva.

Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů do třetí země

Osobní údaje budou Správcem dále předány

 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů (např. Česká Pošta, s.p.)
 • externí advokátní kanceláře;
 • poskytovatelé serverových, webových, cloudových nebo jiných IT služeb, včetně zajištění jejich bezpečnosti;
 • účetní a daňová kancelář.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou závaznými právními předpisy, které nám ukládají povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje.

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu.

V případě, že nám pouze zašlete své údaje a my vyhodnotíme Váš nárok jako nedůvodný, pak nedojde k uzavření smlouvy s Vámi a my budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke zpracování Vaší žádosti Subjektu údajů a pak s ohledem na zákonné promlčecí lhůty, nejvýše po dobu 40 měsíců ode dne naší poslední komunikace.

Pokud dojde k uzavření smlouvy, pak údaje budeme uchovávat 10 let z důvodu archivačních povinností, kvůli povinnosti náležité odborné péči a také z důvodu předcházení možných problémů a nedorozumění, zejména s ohledem na zákonné promlčecí lhůty.

Práva Subjektu údajů:

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Pokud však máte pocit, že něco není v pořádku, níže Vám poskytujeme informace ohledně práv, která máte s ohledem na zpracování osobních údajů.

Vaše práva vyřizujeme bezplatně. Nicméně máme právo požadovat úměrný poplatek za Vaši žádost nebo ji odmítnout, pokud je Váš požadavek zjevně nedůvodný, šikanózní nebo nepřiměřený nebo se bezdůvodně opakuje.

Máte tedy zejména následující práva:

 • Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Správce tyto údaje předal jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva můžete uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese uvedené výše v tomto dokumentu.

Máte dále Právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Dotčeného dozorového úřadu (ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, viz. www.uoou.cz).

Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.